Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Логин:
Пароль:
Email:

Педагогика


 • Особливості вивчення курсу "Вступ до педагогічної професії в умовах кредитно-модульної системи навчання"

  Входження України в освітній і науковий простір Європи ставить перед вищою школою завдання щодо модернізації процесу навчання, одним з яких є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Мета даної роботи – показати особливості вивчення курсу „Вступ до педагогічної професії” в умовах кредитно-модульної системи навчання.

  6431.
 • Особливості виховання дітей у багатодітній сім'ї

  Внаслідок переходу до ринкової економіки останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей в Україні. Нині стан утримання і виховання дітей значно більшою мірою залежить від батьків, ніж від держави. Зростає роль сім'ї у життєзабезпеченні та вихованні дітей. Така переорієнтація позначається і на функціонуванні сім'ї, впливає на демографічну ситуацію в країні.

  6432.
 • Подвижная игра как средство физического воспитания детей

  Физическое воспитание подростающего поколения составляет неотъемлемую часть коммунистического воспитания. Оно осуществляется в единстве с нравственным, умственным и эстетическим воспитанием, ведь целью народного образования является подготовка всесторонне развитых строителей коммунистического общества, физически здоровых, способных успешно трудиться в различных областях.

  6433.
 • Подготовка специалистов в области конструирования и производства автотрактороной техники

  Стремительный прогресс в области образования стал причиной бурного развития мультимедийных средств. Компьютеры, видео, проекторы, интерактивные доски и другие средства мультимедиа становятся неотъемлемой частью современного образования. Такое средство мультимедиа как интерактивная доска полностью заменяет обычные меловые доски, проекторы, телевизоры в процессе обучения, а так же вызывает необходимость дополнительной подготовки преподавателей для работы с интерактивной доской.

  6434.
 • Потенциал изобразительной деятельности в развитии творческого воображения детей старшего дошкольного возраста

  В последнее время в нашем обществе все более остро встает вопрос о воспитании творческой личности. В связи с этим возникает особая необходимость в изучении развития творческих процессов и нахождения путей их оптимизации. Психологи доказали, что воображение широко включено в творческую деятельность человека на различных этапах его жизни.

  6435.
 • Пояснювальне читання як історико-дидактична проблема

  В умовах реформування освітньої сфери у нашому суспільстві, зокрема самої технології навчання на усіх ланках шкільної освіти також у вузі, особливого значення набуває ретельне вивчення дидактичного, виховного та розвивального потенціалу чинних методів навчання. Серед праць, присвячених історії розвитку системи освіти й дидактики вітчизняної школи (зокрема Я.Бурлака, Л.Вовк, М.Євтух, С.Золотухіна, І.Курляк, В.Майбороди, Б.Ступарика, О.Сухомлинської, Д.Пенішкевич, М.Чепіль та інші) відчутно бракує цілеспрямованого дослідження історичних аспектів упровадження в навчальний процес добре відомих традиційних словесних методів навчання.

  6436.
 • Проблема конструювання тестів успішності студентів

  "Тести" і "тестова перевірка знань" – ці слова стали особливо актуальними у педагогіці вищої школи і практиці роботи навчальних закладів в умовах Болонської угоди. Але чи не спрощуємо і не примітивізуємо ми цей метод контролю учбової і навчальної діяльності? Навіть звичні для нас форми, методи і засоби контролю останнім часом піддавалися грунтовній ревізії, незважаючи на те, що їх доцільність вже доведена століттями, а неспроможність не доведена зовсім. То чи варто так охоче відмовлятися від власних же здобутків на користь суперечливої і багатоликої зарубіжної практики тестового контролю і оцінювання? Чи готові ми до такої реформації?

  6437.
 • Психологические знания в работе учителя

  Как известно, существует внутреннее единство развития психики ребенка и педагогического процесса. Известный отечественный психолог С.Л. Рубинштейн отмечал необходимость различия психологического и педагогического подходов. Если предмет психологии – это закономерности развития психики ребенка, то педагогический процесс является условием этого развития. Если предмет педагогики – специфические закономерности обучения и воспитания, то психические процессы на различных ступенях развития ребенка выступают как условия, которые должны учитываться педагогами.

  6438.
 • Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в процесі стимулювання навчальної діяльності

  Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дитина, яка пішла в школу, володіє суб'єктивною і об'єктивною готовністю до навчально-пізнавальної активності. Об'єктивно вона має необхідний рівень психічного розвитку. Достатньо тривала і стійка в порівнянні з дошкільним віком її увага. Легко учень може запам'ятати те, що його вражає або інтересує. Мова його уже достатньо виразна і граматично правильна. Дитина може зв’язано викладати свої думки, здатна до елементарних розумових операцій – порівняння, узагальнення, висновків.

  6439.
 • Психолого-педагогические аспекты обучения монологическому высказыванию старших школьников

  Современная международная обстановка, информационный взрыв, международная экономическая и политическая интеграция обусловливают вовлечение все возрастающего числа специалистов в разных областях науки и техники в непосредственное осуществление международных связей, сопровождаемых значительным ростом и расширением культурных и деловых контактов, - все это предъявило свои требования к характеру владения иностранным языком и тем самым детерминировало некоторые принципы и параметры новых методов обучения, в частности, иностранными языкам.

  6440.